Všeobecné obchodné podmienky


Základné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané poskytovateľom:
  • Obchodné meno: Veronika Juríčková
  • IČO: 47949279
  • DIČ: 1087169809
  • miesto podnikania: Rybany 47, 956 36 Rybany
  • email: v.jurickova83@gmail.com
  • telefón: 0902 735 465
  • web: www.masazeveronika.sk
  (ďalej len „poskytovateľ“)
 2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o poskytnutí masážnych a doplnkových služieb a/alebo kúpnu zmluvu (ďalej ako „zmluva“) mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ (ďalej len „zákazník“) priamo v sídle prevádzky poskytovateľa alebo prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.masazeveronika.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej písomne a/alebo ústne so zákazníkom. Odchýlne dojednanie v zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Základné pojmy:
  a) poskytovateľ (predávajúci): osoba poskytujúca služby definované v týchto VOP a/alebo predávajúca tovar konečnému zákazníkovi,
  b) zákazník (kupujúci): osoba prijímajúca služby od poskytovateľa služieb a/alebo kupujúca tovar od poskytovateľa osobne alebo na základe elektronickej objednávky cez internetový obchod,
  c) služby: masérske služby poskytované zákazníkovi poskytovateľom,
  d) elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky na www.masazeveronika.sk a celková cena tohto tovaru,
  e) tovarom sa rozumejú všetky produkty vrátane poukážky na služby uvedené v platnom cenníku produktov poskytovateľa na www.masazeveronika.sk
 5. Tieto VOP a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
Informácie o tovare a cenách
 1. Informácie o službách a tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivých služieb a tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru a služby na stránkach www.masazeveronika.sk. Ceny tovaru a služby sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na stránke www.masazeveronika.sk. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia ponúkaných služieb umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a poskytovateľ ako predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaných služieb v podobe darčekového poukazu.
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služieb nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
Objednávka a uzavretie zmluvy cez internetový obchod
 1. Náklady vzniknuté zákazníkovi ako kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Zákazník ako kupujúci vykonáva objednávku tovaru alebo darčekového poukazu tým, že vyplní objednávkový formulár bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie darčekový poukaz, konkrétny druh, počet kusov a spôsob platby a spôsob doručenia/vyzdvihnutia.
 4. Zákazník si kupuje službu cez internetový obchod vo forme poukážky na konkrétny typ služby v nej uvedený. Poukážka na službu je platná do termínu dohodnutého medzi poskytovateľom a zákazníkom. V prípade, ak zákazník minimálne 24 hodín pred plánovaným termínom poskytnutia služby neoznámi poskytovateľovi prekážky brániace poskytnutiu služby a bez udania dôvodu nevyužije poskytnutie služby v dohodnutý termín, platnosť poukážky na službu zaniká bez finančnej náhrady.
 5. Pred odoslaním objednávky je zákazníkovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle zákazník predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie zákazníka o tom, že sa zoznámil s týmito VOP.
 6. Bezodkladne po obdržaní objednávky a prijatí platby na účet poskytovateľa, zašle poskytovateľ zákazníkovi faktúru na emailovú adresu, ktorú zákazník pri objednaní zadal. Tato faktúra sa považuje za uzavretie zmluvy.
 7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže poskytovateľ splniť, zašle zákazníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením zákazníka o prijatí tejto ponuky poskytovateľovi na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto VOP.
 8. Všetky objednávky prijaté poskytovateľom sú záväzné. Zákazník môže zrušiť objednávku, pokým nie je zákazníkovi doručené oznámenie o prijatí objednávky poskytovateľom. Zákazník môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle poskytovateľa alebo elektronickou správou na email poskytovateľa, obe uvedené v týchto VOP.
 9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane poskytovateľa pri uvedení ceny služby v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je poskytovateľ povinný dodať zákazníkovi službu vo forme darčekového poukazu za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že zákazníkovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Poskytovateľ informuje zákazníka o chybe bez zbytočného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu poskytovateľa.
Platobné podmienky a dodanie darčekového poukazu
 1. Cenu darčekového poukazu a prípadné náklady spojené s jeho dodaním podľa zmluvy môže zákazník zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet poskytovateľa vedenom v Tatrabanke: SK17 1100 0000 0029 4408 5901
  • v hotovosti pri osobnom odbere na mieste podnikania uvedenom vo VOP v úvode
 2. Spoločne s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním darčekového poukazu.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí darčekového poukazu. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka zaplatiť kúpnu cenu darčekového poukazu okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nepožaduje od zákazníka vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je poskytovateľ povinný vystaviť zákazníkovi pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 7. Služba je zákazníkovi dodaná na mieste podnikania a jej poskytnutím v prevádzkarni alebo na inom mieste, ktoré si poskytovateľ a zákazník vopred dohodnú.
 8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Zákazník ako spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní od prevzatia darčekové poukazu.
 3. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a poskytovateľ pred uzavretím zmluvy oznámil zákazníkovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy alebo, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo miesta predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania darčekových poukazov. Poskytovateľ bezodkladne informuje zákazníka prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným zákazníkom.
Záverečné ustanovenia č.1
 1. Všetky dojednania medzi poskytovateľom a zákazníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva zákazníka ako spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Zákazník nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Zmluva/faktúra je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Záverečné ustanovenia č.2
 1. Darčekový poukaz nie je možné po lehote 14 dní vrátiť a tým nie je možné ani vrátiť finančné prostriedky spotrebiteľovi. V tejto ochrannej lehote je možné bez udania dôvodu poukaz vrátiť a budú spotrebiteľovi vrátené finančné prostriedky vo výške uhradeného darčekového poukazu a to buď na účet alebo v hotovosti.
 2. Darčekový poukaz má svoj jedinečný systémom vygenerovaný kód a QR kód, na základe ktorého je možné rozlíšiť, o aký poukaz presne ide. Je prenosný a môžu ho využívať viaceré osoby až do jeho hodnoty vyčerpania.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.masazeveronika.sk .